Advertència Legal

El lloc web www.losensegluten.com i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de L´Obrador Sense Gluten. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

L´Obrador Sense Gluten és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit de L´Obrador Sense Gluten S.L.U.

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de L´Obrador Sense Gluten. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent la gratuïta.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de L´Obrador Sense Gluten que puguin atemptar contra les normes vigents.

L´Obrador Sense Gluten no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin en determinats documents.

L´Obrador Sense Gluten donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) L´Obrador Sense Gluten els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les quals L´Obrador Sense Gluten accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pàgina web de L´Obrador Sense Gluten seran recollides en un fitxer del qual és responsable L´Obrador Sense Gluten.

L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza L´Obrador Sense Gluten a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’ acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal a L´Obrador Sense Gluten queda informat que podrà exercir en la mateixa els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI, davant el Registre de L´Obrador Sense Gluten.

D’acord amb el que estableix la LOPD, s’informa els usuaris del web que les dades de navegació de l’usuari NO seran controlades per “cookies” (registres temporals de dades).

L´Obrador Sense Gluten adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

L´Obrador Sense Gluten no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a L´Obrador Sense Gluten, ​​de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de L´Obrador Sense Gluten.

L´Obrador Sense Gluten no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta entitat.

L´Obrador Sense Gluten no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

L´Obrador Sense Gluten es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.